Projekt "European" navazuje na EVS projekty, které probíhaly v ICM Jindřichově Hradci. Chceme zachovat kontinuitu projektů EVS v regionu, umožnit mladému člověku ze Španělska osobnostní i profesní růst díky aktivitám projektu a mladým lidem v regionu zprostředkovat setkání s jinou kulturou , s jiným náhledem a přístupem k životu. Projekt je v souladu s obecnými  cíli programu Erasmus+, zejména : podpora evropských hodnot v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii3.
 
 Hlavním cílem projektu je  zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností dobrovolníka, komunity mladých lidí, mladých lidí zapojených do aktivit projektu, mentora a pracovníků s mládeží v zapojených organizacích
 
 Projekt bude realizován  v rámci Jihočeského kraje a je určen pro mládež od 13 let.  
 
 Dobrovolník bude vést neformální dialog s mladými lidmi na téma:
 
 1. " Evropanství" - neformální vzdělávání reagující  na aktuální problémy Evropské unie a hledání způsobů, kterými by mladí lidé mohli přispět k jejich řešení. Aktivity budou zaměřeny na vzájemné obohacování témat týkajících se Evropské unie a jejich šíření s cílem podpořit reflexi a diskuzi o otázkách EU a rozšířit povědomí a vědomosti o Evropské unii a jejích procesech a hodnotách, na kterých je založena.
 
 2. EVS - propagace evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ v celé jeho šíři
 
 3. "Cizinec může být tvůj kamarád " - interkulturní rozměr, překonávání stereotipů
 
 Podporu dobrovolníkovi  budou  po celou dobu projektu poskytovat koordinátoři EVS z obou zapojených organizací v a k dispozici mu bude rovněž mentor. Budou použity metody formálního, informálního a neformálního vzdělávání. V rámci projektu budou plánovány a realizovány takové aktivity, které zaručí udržitelný dopad  jak u dobrovolníka, tak u obou organizací, mládeže i veřejnosti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

The "European" project builds on the EVS projects that took place at ICM in Jindřichův Hradec. We want to maintain the continuity of EVS projects in the region, to enable young people from Spain to develop personal and professional growth through project activities, and to bring young people in the region to a meeting with another culture, with different insights and attitudes to life. The project is in line with the general objectives of the Erasmus + program, in particular: promoting European values ​​in accordance with Article 2 of the Treaty on European Union3.
 
 The main objective of the project is to improve the level of key competences and skills of the volunteer, community of young people, young people involved in project activities, mentor and youth workers in the involved organizations
 
 The project will be implemented within the South Bohemian Region and is intended for young people from the age of 13.
 
 The volunteer will lead an informal dialogue with young people on the topic:
 
 1. "European" - informal education responding to the current problems of the European Union and finding ways in which young people could contribute to their solution. The activities will focus on enriching and disseminating EU-related topics in order to foster reflection and debate on EU issues and to raise awareness and knowledge about the European Union and its processes and values on which it is based.
 
 2. EVS - promoting the European educational program ERASMUS + in its entirety
 
 3. "A stranger can be your friend" - Intercultural dimension, overcoming stereotypes
 
 Support for the volunteer will be provided by EVS coordinators from both involved organizations throughout the project, and will also be available to a mentor. Formal, informal and non-formal learning methods will be used. Within the project, such activities will be planned and implemented to ensure a sustainable impact both for the volunteer and for both organizations, youth and the public.